Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

RPWP.01.05.02-30-0282/18-00

Firma KNIOCH Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój przedsiębiorstwa KNIOCH Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności dzięki inwestycji w budowę nowego zakładu w Środzie Wielkopolskiej oraz wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0282/18-00.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na budowie nowego zakładu, nabycie środków trwałych w postaci zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, a także wdrożenie oprogramowania dedykowanego indywidualnej działalności i stworzonego w oparciu o autorską koncepcję firmy KNIOCH Sp. z o.o., Sp. k..

Cele projektu: Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez:

a. budowa nowego zakładu,

b. nabycie nowych maszyn, urządzeń i technologii ICT,

c. wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, w tym stanowiących rezultatów własnych prac B+R,

d. dywersyfikację oferty

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 2 szt.

Całkowita wartość projektu: 15 343 020,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 609 900,00 zł

– RPWP.01.05.02-30-0454/15

Firma KNIOCH sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie „Rozwój i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Knioch Sp. z o.o. Sp.k. poprzez inwestycję realizowaną w Środzie Wielkopolskiej i obejmującą zakup innowacyjnej linii technologicznej oraz oprogramowania integrującego procesy zarządzania firmą”.

  • wartość projektu: 3 778 560,00 zł
  • wartość uzyskanego dofinansowania: 999 936,00 zł
  • okres realizacji: 20.07.2016-31.03.2017

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie wyników przeprowadzonych prac B+R; wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Wprowadzone innowacje umożliwią dopasowanie się do obecnych trendów rynku i potrzeb nabywców oraz zwiększenie poziomu i zakresu geograficznego sprzedaży, technologie zwiększą wydajność i moce produkcyjne, umożliwią produkcję nowych i udoskonalonych produktów oraz świadczenie nowych i udoskonalonych usług, obniżą koszty, umożliwią usprawnienie funkcjonowania firmy, efektywne działania marketingowe, dotarcie do większej grupy odbiorców i ich doskonałą obsługę.