Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/robert2011/knioch.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/inc/class-fusion-form-component.php on line 282

RODO – Klauzula informacyjna

Służymy pomocą. Nie możesz znaleźć interesującej Cię usługi?

Naszą siłą jest doświadczony i wykwalifikowany zespół pracowników.

(61) 285-38-29

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako KNIOCH M. Sp.K z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Nad Strugą 5A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000525224, NIP 786 167 95 92, REGON 301 195 769 w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Aby właściwie wykonać naszą usługę pozyskujemy Państwa dane osobowe jak m.in.
• Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, nr REGON, PESEL, adres do korespondencji, numer kontaktowy oraz adres e-mail, dane osobowe pozyskane z rejestrów publicznych, numer rachunku bankowego.
• Dane osobowe ujęte w dokumentach, które otrzymujemy od Państwa w związku ze świadczonymi przez nas usługami.
Powyższe dane są nam niezbędne do:
• zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania;
• utrzymanie kontaktu telefonicznego, mailowego oraz osobistego;
• spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas przez organy państwowe jak m.in. wstawienie i przechowywania faktur, rachunków;
• realizacją prawnie uzasadnionego interesu m.in. marketingowym – odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania propozycji ofert dostępnych w KNIOCH M. Sp.K, wsparcia Państwa w trakcie realizacji naszej usługi;
• realizacji obowiązków wynikających z realizowanych przez nas projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w tym m.in. w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgoda); art. 6 ust. 1 lit. b (Zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (Realizacja obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes).

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie trzem grupom odbiorców:
I. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
II. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
• obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym serwery;
III. innym odbiorcom danych – podmiotom zewnętrznym:
• organom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa;
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, z których usług korzystamy;
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, w celu dokonania płatności Banki, Instytucje płatnicze/finansowe;
• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych, konsultingowych, księgowych, ubezpieczycielom – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
• podmiotom, które udzielają dofinansowania, z którego korzysta Administrator w tym m.in. Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej współpracy. Natomiast nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
• Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
• Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
• Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
• Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
• Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Prawo do wniesienia skargi:
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Mogą Państwo realizować swoje prawa składając u nas wniosek w formie:
a) pisemnej na adres: KNIOCH M. Sp.K, Środa Wielkopolska (63-000), ul. Nad Strugą 5A
b) elektronicznej na adres mailowy: sekretariar@knioch.pl

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd przy wysyłce. Prosimy o kontakt telefoniczny.